Należymy do

"Odpowiedzialność za jutro jest w naszych rękach. Żyjąc dobrze dziś, zapewniamy sobie dobre jutro"
Eknath Easwaran

Polityka środowiskowa

W 2012 roku Zarząd NEUCA przyjął dokument pn. Polityka środowiskowa, w którym zobowiązuje się do doskonalenia metod zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania firmy na środowisko.

Dokument określa priorytety firmy w obszarze świadomego zarządzania wpływami na środowisko. Są nimi:

  • postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska,
  • prowadzenie racjonalnej i niestwarzającej zagrożenia dla środowiska gospodarki odpadami,
  • dążenie do ochrony zasobów naturalnych poprzez ograniczenie zużycia papieru, energii elektrycznej, wody, ciepła i paliw,
  • popularyzacja wiedzy na temat proekologicznych zachowań i stałe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników,
  • utrzymanie urządzeń w sprawności technicznej.

Przyjęta Polityka opiera się na szeregu powiązanych dokumentów, m.in.: Ustawie o odpadach, Prawie ochrony środowiska, Rozporządzeniach właściwych Ministrów (Środowiska, Zdrowia, Gospodarki), a także wewnętrznej procedurze NEUCA postępowania z produktami przeznaczonymi do utylizacji.

W 2013 roku przy wsparciu niezależnego eksperta przeprowadziliśmy w firmie kompleksowy audyt środowiskowy. Jego celem była identyfikacja i ocena wpływu funkcjonowania spółek Grupy NEUCA na środowisko oraz przeprowadzenie oceny zgodności działalności Grupy z wymaganiami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych z zakresu ochrony środowiska obowiązujących przedsiębiorstwa.

W raporcie, który stanowi podsumowanie audytu, zawarte są wyniki oceny zgodności, w ramach której przeprowadzono: weryfikację dokumentów związanych z ochroną środowiska, wizytę na terenie centrali firmy, a także analizę informacji uzyskanych od pracowników firmy (w szczególności zajmujących się zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, a także zarządzających magazynem). W obszarze zarządzania oraz zgodności z regulacjami prawnymi znalazła się rekomendacja wdrożenia podstaw systemu zarządzania środowiskowego. W związku ze skomplikowaną strukturą organizacyjną rekomendacja dotyczy również zatrudnienia wykwalifikowanego pracownika w zakresie ochrony środowiska lub zewnętrznej firmy doradczej.

Z wysoką oceną audytora spotkały się przedsięwzięcia edukacyjne oraz selektywna zbiórka odpadów.

Za znaczące aspekty (wpływy) środowiskowe NEUCA zostały uznane: emisje do powietrza, wytwarzanie odpadów (również opakowaniowych) oraz zużycie energii. W raporcie znalazły się szczegółowe rekomendacje w tych obszarach.

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.