Należymy do

"Odpowiedzialność za jutro jest w naszych rękach. Żyjąc dobrze dziś, zapewniamy sobie dobre jutro"
Eknath Easwaran

NEUCA bezpieczna

Za obszar bezpieczeństwa w Grupie NEUCA odpowiada służba BHP – komórka wyodrębniona w strukturach firmy. Zajmuje się ona doradztwem oraz kontrolą działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także spraw związanych z bezpieczeństwem pożarowym. Zakres jej zadań określa rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a także inne akty prawne NEUCA.

Do najważniejszych zadań pracowników BHP należą: przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; bieżące informowanie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych — wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń; prowadzenie szkoleń wstępnych nowo zatrudnionych pracowników; sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć zmierzających do zapobiegania zagrożeniom oraz poprawy warunków pracy; opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach; doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Komórkę BHP NEUCA wspiera firma zewnętrzna, która uzupełnia obsługę BHP, prowadzi szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz zajmuje się kompleksową obsługą współpracujących z NEUCA aptek.

Szczegółowe zapisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, zasady przydziału odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej ujęte są w regulaminach pracy spółek wchodzących w skład Grupy NEUCA.

Dokumentacja dotycząca służby BHP zgromadzona jest w bazie elektronicznej i podlega bieżącej aktualizacji. W bazie tej przechowywane są m.in.: oceny ryzyka zawodowego, instrukcje BHP, programy szkoleń BHP, przeglądy stanowiskowe BHP, zestawienie instrukcji ppoż., karty charakterystyk substancji niebezpiecznych czy dokumentacja powypadkowa..

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.