Należymy do

"Odpowiedzialność za jutro jest w naszych rękach. Żyjąc dobrze dziś, zapewniamy sobie dobre jutro"
Eknath Easwaran

Ład organizacyjny

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą NEUCA SA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w zgromadzeniu oraz korzystać z prawa głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Na Walnym Zgromadzeniu obecni są Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. W wypadku gdy przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki, w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy również biegły rewident. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielają uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

Rada Nadzorcza

Organ składa się z pięciu do dziewięciu Członków. Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej w granicach określonych powyżej. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Pracą Rady kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, którego wybór odbywa się bezwzględną większością głosów Członków Rady obecnych na posiedzeniu. Uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów Członków obecnych. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady kierującego posiedzeniem.

Rada Nadzorcza (stan na dzień 31.12.2014 r.)

  • Kazimierz Herba — Przewodniczący Rady
  • Wiesława Herba — Zastępca Przewodniczącego Rady, Przewodnicząca Komitetu Audytu
  • Tadeusz Wesołowski — Członek Rady, Członek Komitetu Audytu
  • Iwona Sierzputowska — Członek Rady, Członek Komitetu Audytu
  • Bożena Śliwa — Członek Rady

Zarząd

Piotr Sucharski

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Ukończył studia na Wydziale Zarządzania w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od tego czasu jego kariera zawodowa związana była z pionami finansowymi następujących firm: Huty Sendzimira (1993-1994), P.L.C. Leasco S.A. (1995-1998; jako Dyrektor ds. Finansowych), Press Glass sp. z o.o. (1999; jako Dyrektor ds. Finansowych), Mostostal Kraków S.A. (2000; jako Dyrektor ds. Finansowych). Od roku 2001 w NEUCA SA na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych; od marca 2005 roku w Zarządzie NEUCA SA. Od stycznia 2009 roku na stanowisku Prezesa Zarządu.

Grzegorz Dzik

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz program MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i London Business School. Jest absolwentem programów managerskich w INSEAD i Duke University, posiada uprawnienia Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów (ACCA). Pracował dla Grupy Lafarge, ostatnio jako Członek Zarządu odpowiedzialny za finanse i łańcuch dostaw. Wcześniej zatrudniony w światowej centrali firmy NKT CABLES w Niemczech oraz w Dziale Audytu i Doradztwa Biznesowego w firmie Andersen. W Zarządzie Grupy NEUCA od sierpnia 2010 roku. Odpowiedzialny za zarządzanie m.in. takimi obszarami jak finanse, informatyka czy kontroling.

Witold Ziobrowski

Wiceprezes Zarządu ds. Łańcucha Dostaw

Ukończył Politechnikę Wrocławską oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Przez wiele lat był związany z Grupą Lotte Wedel. Karierę zawodową zaczynał we Wrocławiu i pracował między innymi w Fadromie, Alfa Laval Agrii, następnie w Cadbury Poland jako Kierownik Logistyki i Dyrektor Operacyjny (1994-1999), w Cadbury Wedel (2000-2010) jako Dyrektor Logistyki i Zakupów, Dyrektor ds. Rozwoju Strategii, Logistyki i Obsługi Klienta w Centralnej Europie, Dyrektor Produkcji na Polskę. Od 2010 roku Dyrektor Operacyjny, a od 2012 Dyrektor Zarządzający Lotte Wedel. W międzyczasie pełnił funkcję Wiceprezesa Polskiej Federacji Producentów Żywności oraz był Członkiem Zarządu Polbisco. W Zarządzie Grupy NEUCA od 1 czerwca 2015 r.

Tomasz Józefacki

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

Tomasz Józefacki w ostatnich trzech latach zajmował stanowisko Prezesa Benefit Systems SA. Wcześniej związany był ze spółką Agora SA, gdzie od 2008 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Agory i nadzorował Segment Internet spółki. Od 2014 roku zajmował stanowisko Dyrektora ds. Oddziałów „Gazety Wyborczej”. W latach 1999-2004 związany był z The New York Times Company, gdzie odpowiadał za marketing i promocję NYTimes.com. W 2002 roku został szefem rozwoju i strategii działów tematycznych Biznesu i Technologii portalu NYTimes.com. Absolwent Marketingu i Biznesu Międzynarodowego New York University Stern School of Business. Na tej samej uczelni w 2002 roku ukończył studia MBA.

Komitet audytu

W skład Komitetu wchodzą osoby mające duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje do pełnienia tak znaczącej funkcji. Obecnie funkcje w Komitecie Audytu pełnią osoby wyłonione z Rady Nadzorczej:

  • Wiesława Herba — Przewodnicząca Komitetu Audytu
  • Tadeusz Wesołowski — Członek Komitetu Audytu
  • Iwona Sierzputowska — Członek Komitetu Audytu

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.